Logo uden tekstMarts 2011

 

Vedtægter for Fotoklubben Filmrullen, Horsens

Revideret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 22. marts 2011:

§1. Klubbens navn er Fotoklubben Filmrullen, Horsens. Klubben er stiftet den 19.august 1992 og er hjemmehørende i Horsens Kommune.
§2. Klubbens formål er at styrke sammenholdet mellem fotointeresserede og, ved fælles hjælp, at dygtiggøre sig og udbygge interessen for fotografiet og dets udtryksmåder.
§3. Henvendelse om optagelse som medlem i klubben kan ske til ethvert medlem.
Udmeldelse skal ske til bestyrelsen.
Betalt kontingent vil ikke blive tilbagebetalt.

Bestyrelsen har mulighed for at ekskludere medlemmer, der modarbejder klubbens interesser og formålsparagraf. Eksklusionen skal dog stadfæstes af generalforsamlingen.
§4. Klubben ledes af en 5-personers bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen.
Valgene gælder for 2 år, dog således, at formand og 1 menigt medlem vælges i lige år, og kasserer og sekretær og 1 menigt medlem vælges i ulige år. Revisor vælges for et år ad gangen, ligesom revisorsuppleant og bestyrelsessuppleanter vælges for et år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter kan/bør deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret, men med taleret.
§5. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet dækker udgifter til fælles klubaktiviteter og –indkøb, samt administrative omkostninger.
Kontingentet forfalder årligt forud. Kontingentperioden er 1. august - 31. juli.
Kontingentrestance på tidspunktet for den årlige ordinære generalforsamling medfører slettelse af medlemskabet. Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsætter klubbens midler i bank, sparekasse eller girokonto i klubbens navn. Kassebeholdningen, inklusive beholdningen i ’grisen’ må ikke overstige kr. 1000,00. Klubben må ikke stifte gæld.
§6.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august.
Generalforsamling skal indvarsles skriftligt 1 måned før afholdelsen.
Forslag til generalforsamlingen indleveres skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne skriftlige forslag til generalforsamlingen sendes ud til alle medlemmer pr. email senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Billedsekretærens beretning
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen i henhold til §4
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Valg af billedsekretær
 11. Eventuelt

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Simpel majoritet, blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, er afgørende i alle klubbens anliggender. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre et medlem kræver skriftlig afstemning.
Til vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Et stemmeberettiget medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at møde og stemme for sig. Sådanne fuldmagter må fremlægges for bestyrelsen, forinden generalforsamlingen påbegyndes. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer.

§7. Det reviderede regnskab skal udsendes senest ved indkaldelsen til den årlige generalforsamling. Regnskabsperioden løber fra 1. juli - 30. juni.
§8.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller, når mindst 2/3 af klubbens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom til bestyrelsen.
Anmodningen skal indeholde en angivelse af det, eller de forslag, man ønsker at fremsætte på den ekstraordinære generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes da med mindst 10 dages varsel. Afstemningsregler er som ved ordinær generalforsamling.

§9.

Klubben bør tilstræbe at holde kontakt til og samarbejde med andre fotoklubber.

§10. Opløsning af klubben kan ske, når 4/5 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens midler et for dansk fotografi gavnligt formål.
§11. Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til, efter bedste evne og overbevisning, at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling.
I særdeles vigtige anledninger skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger.

 

Fotoklubben Filmrullen

Gå til toppen