Generalforsamling

Kalender
Klubaften
Dato
17/08-21 19:00 - 22:00

Beskrivelse

Der indkaldes til generalforsamling i Fotoklubben Filmrullen Horsens d. 17 august 2021 kl. 19:00 på Learnmark, Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens.

Dagsorden ifølge vedtægter

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Billedsekretærens beretning
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen i henhold til §4
Formand er på valg og der skal vælges ny kasserer for 1 år og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år, da Helena og Lene ikke genopstiller

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Valg af billedsekretær
11. Eventuelt.


Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Simpel majoritet, blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, er afgørende i alle klubbens anliggender. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre et medlem kræver skriftlig afstemning.
Til vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Et stemmeberettiget medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at møde og stemme for sig. Sådanne fuldmagter må fremlægges for bestyrelsen, forinden generalforsamlingen påbegyndes. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer.
§4:
Klubben ledes af en 5-personers bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen.
Valgene gælder for 2 år, dog således, at formand og 1 menigt medlem vælges i lige år, og kasserer og sekretær og 1 menigt medlem vælges i ulige år. Revisor vælges for et år ad gangen, ligesom revisorsuppleant og bestyrelsessuppleanter vælges for et år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter kan/bør deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret, men med taleret.
Med venlig hilsen
Henning Mortensen

3 okt
Upload til digital
Dato 03/10-21

Fotoklubben Filmrullen

Gå til toppen